شروع شد …!

 

 

 

شروع یک فکر جدید …!

 

در انتظار شما در سالن شماره ۷ ، مرکز همایش های بین اللمللی رازی ، چهارمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالین هستیم

 

 

Slide1

 

Slide2

2818_226