گیم + نوروساینس ==> نوروگیم

گیم، بازی رایانه ای، چگونه باید به آن نگاه کرد؟

برای بررسی آن چگونه باید عمل کرد؟

آیا گیم تنها از عوامل مخرب تشکیل شده است؟

اثرات منفی، مثبت بازی را چگونه باید بررسی کرد؟

نوروسیانس، علم مرتبط با دستگاه عصبی مرکزی(مغز)، هر رفتار و عملکردی از ما بروز کند مرتبط با عکس العمل  این بخش(مغز) می باشد .اگر در اثر رخدادی به  روان و جسم ما  جراحتی وارد شود، احساس  افسردگی و درد می کنیم، مرکز تشخیص و ابراز این درد  و احساس مغز شماست!

نوروگیم، بررسی اثرات مثبت و منفی بازی های رایانه ای(حین و بعد از انجام  بازی رایانه ای) بر روی هر فرد متفاوت از دیگری است چرا که تاثیر گزاری یازیها ی رایانهای به شاخص های متفاوت (سن ،جنس، مدت زمان بازی ، نوع  بازی )ببستگی دارد.

نورون،نورون های مرتبط با خشونت، نورون های ویژه ای هستند، جایگاه این نورون ها در مغز جایگاه ویژه ای است. پس اگر توسط هر پدیده ای (از جمله گیم) بتوان براین نورون ها تسلط پیدا کرد، آنگاه  می توان فعالیت های آن نورون ها را تقویت و یا تضعیف کرد، به بیانی صریح تر می توان خشونت را در یک فرد افزایش و یا کاهش داد.

رسانه ،عمده تفاوت گیم نسبت به دیگر رسانه ها (فیلم ، انیمیشن و آهنگ) فعال کردن بخش های حسی و حرکتی که نقش مهمی درتصمیم گیری در مغزدارد به نحوی که وقتی شما در حال انجام بازی رایانه ای هستید وضعیت مغز شما به حالت اکتیو در می آید. (اماده برای تصمیم گیری و ایجاد چالش فکری)

interacting-brains

Presentation1