تاثیر بازی های رایانه ای به عنوان یک پدیده فناورانه مورد استقبال عمومی در جوامعی با فرهنگ مختلف قرار گرفته است. بازیهای رایانه ای یک مقوله فرهنگی مشترک ادامه مطلب