دنیای بازی ها از کودکی آغاز می شود.اما تا بزرگسالی ادامه می یابد.گاهی وقتها مرز میان بازی و زندگی شکسته می شود . دیگر معلوم نیست بازیمی کنیم ادامه مطلب