نگاه متفاوت,خالق جهان تازه است…

نگاه متفاوت,خالق جهان تازه است…

این بار نوبت توست,جهان تازه بساز!

ass