نمایش اثرات بازی های رایانه ای

IMG_3523 0320_innovation_630x420 image9

اولین گام :نشان دادن، اثر داشتن بازی های رایانه ای بود.

نشان دادیم دستگاه عصبی مرکزی (مغز) تاثییر می پذیرد.