خلاصه رخداد نوروویکند

تسهیلگر جهانی

آقای رشیدی

 

 

تسهیلگر

داور ها در یک قاب

davar

تیم اول

هافزایمر

tim1

مربیان در یک قاب

mentor