ثبت امواج مغزی

نمایش اثرات تمامی اغتشاشات بر روی امواج مغزی …!!!!

 

2015-08-11-571